Logo Marta López Juncosa

Política de privacitat

1. MARC NORMATIU

Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD).

2. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Aquesta web disposa del Certificat de seguretat SSL, les dades que l'Usuari insereixi a la web (noms, contrasenyes, dades de compra o inscripció, etcètera.) viatjaran xifrades fins al servidor per tal de garantir la seguretat de la informació.

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell d'Europa del 27 d’ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, Marta López Juncosa informa als Usuaris del seu website, que està obligada a guardar secret professional de les dades personals de nivell bàsic recollides mitjançant els formularis electrònics de la seva pàgina web, a través del correu elèctronic o mitjançant altres mitjans escrits.

Aquesta obligació continuarà fins i tot després d’haver finalitzat la relació comercial o contractual, i en cap cas podrà fer públiques les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment.

La conservació d'aquestes dades es durà a terme introduïnt-les en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Marta López Juncosa, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Marta López Juncosa, informa a l'Usuari de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat en els termes que estableix la normativa vigent, a la següent direcció marta@terapiacaldes.cat

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces. Mentre l'Usuari no comuniqui el contrari, s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar qualsevol variació a l'adreça marta@terapiacaldes.cat, i que dóna el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D'acord amb el que estableix la normativa vigent sobre la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, es demana el consentiment a l'Usuari per a enviar-li comunicacions publicitàries sobre les diferents activitats que es proposin des de l'Espai Martaterapiacaldes, i que es considerin que puguin ser del seu interès, per whatsapp, correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació. Aquest consentiment es donarà acceptant la casella de verificació obligatòria a peu del formulari d'inscripció a la pàgina web o bé mitjançant altres formularis escrits.

2.1.DRETS QUE TÉ L'USUARI EN RELACIÓ A LES SEVES DADES I ELS TRACTAMENTS QUE SE’N FAN

DRET D’ACCÉS: L'Usuari pots conèixer quines de les seves dades es tracten en qualsevol moment.

DRET DE REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT: L'Usuair pot retirar el consentiment al tractament de les dades en qualsevol moment.

DRET DE RECTIFICACIÓ: Quan l'Usuari ho demani, es rectificaran o es complementaran les seves dades.

DRET D’OPOSICIÓ: L'Usuari es pot oposar als tractaments que no es fonamentin en la llei, un contracte o el seu consentiment.

DRET DE LIMITACIÓ: Es limitarà el tractament de les dades de l'Usuari, sempre que ho demani. També es limitarà mentre s'analitzen les sol·licituds d’oposició o rectificació.

DRET DE PORTABILITAT: Es lliuraran les dades a l'Usuari perquè les pugui transmetre a un altre responsable.

DRET DE SUPRESSIÓ: S'eliminaran les seves dades quan ja no calguin per a les finalitats per a les quals s’havien recollit.

3. MODIFICACIONS

Marta López Juncosa, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts del lloc web com per les seves condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu lloc web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.

4. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Marta López Juncosa, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web: www.terapiacaldes.cat no implica l’obligació per part de Marta López Juncosa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Marta López Juncosa, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

En el cas que Marta López Juncosa enviï correus electrònics, s'especificarà al peu del correu l'enllaç a la seva Política de Privacitat, per tal que l'Usuari/ receptor del correu, n'estigui informat.

5. RESERVA DE COOKIES

Marta López Juncosa, es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’Usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Marta López Juncosa, informa que les cookies s’associen a l’Usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’Usuari.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin al seu disc dur. No obstant això, per accedir al lloc web de Marta López Juncosa, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, com també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a Marta López Junocsa, seran per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment explícit de Marta López Juncosa.